Bestuur en IM

shapeimage_29

Bestuur en Informatiemanagement

Doelgroep strategisch en general management / directies

Voor moderne organisaties is een goede informatievoorziening van steeds groter – in veel gevallen zelfs van levens – belang. Een hapering in de informatievoorziening kan dan vergaande gevolgen voor het functioneren van de organisatie hebben. Het management van de informatie(voorziening) is daarmee een aandachtsgebied geworden waar het algemeen management in essentie kennis van moet hebben evenals dat van ze wordt verwacht ten aanzien van Human Resource Management en Financieel Management.

“Maar technologie is complex, dat hoef ik toch niet te begrijpen?” hoor je de moderne manager zich echter regelmatig vertwijfeld afvragen. Deze vraag is terecht, het management van de machines en de applicaties kan rustig worden overgelaten aan techneuten die zeer goed geëquipeerd zijn om die verantwoordelijkheid naar behoren te dragen. Maar de wijze waarop het gebruik van die technologie in de organisatie is vormgegeven, daar waar een goede informatievoorziening daadwerkelijk het primaire functioneren van de organisatie beïnvloedt  en zelfs deels bepaalt, kan nooit aan externen en techneuten worden toevertrouwd. Immers de (technologische) ontwikkeling vormt de basis voor veel organisatieverandertrajecten. Deze ontwikkeling wordt mede door de omgeving van de organisatie afgedwongen. De algemeen manager moet in essentie begrip hebben voor de vraagstukken die daar spelen en die in lijn brengen met het strategisch bedrijfsbelang. Deze cursus beoogt deze manager dit begrip in een korte maar intensieve cursus bij te brengen.

De eindtermen zoals die in de opleiding worden nagestreefd zijn de volgende:

  1. De cursist heeft zicht op zijn eigen sterkten en zwakten en die van het team waarvan hij deel uit maakt, specifiek met betrekking tot het vakgebied van het informatiemanagement in relatie tot de overige managementgebieden.
  2. Hij/zij heeft oog voor de externe ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement.
  3. Hij/zij is in staat de gekozen richting op het gebied van informatiemanagement te vertalen naar zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied.
  4. En heeft zicht op het proces van veerkracht, veranderen en aanpassen.

Globale opzet van thema’s:

  1. Context voor organisatieverandering en de rol van informatie
  2. Managementstijl /leiderschap en teams : Spiral Dynamics als cultuurinstrument
  3. Organisatie, betekenisgeving en verandering : De adaptive cycle voor organisatieveerkracht
  4. Rol van informatie en informatiemanagement:  spelregels voor de besluitvorming en besluitvorming en voor dilemma’s via het AIM model aan de hand van ‘actual cases’

Het meisje op de foto in de Lofoten raakte 
in paniek toen wij met ons busje een pier op reden.
Dat mocht niet, kon niet en was heel onverstandig.
Het liep dood, dus uiteindelijk had ze gelijk.
We moesten achteruit weer terug.