IM rollen

shapeimage_11

Rollen in Informatiemanagement

Binnen het AIM-raamwerk zijn verschillende invalshoeken mogelijk om naar de betreffende problematiek te kijken. Daartoe worden rollen onderscheiden die indicatief zijn welke invalshoeken van belang zijn. Het model onderscheidt er negen. We beschrijven ze hieronder kort.

De rollen van de Informatiemanager
De rollen van de Informatiemanager

De Informatiepartner in strategie (links boven) ontdekt strategische mogelijkheden op zijn werkterrein, onderzoekt strategische verkenningen op Informatie-implicaties en beoordeelt kansen en risico’s van grote meerjaren-programma’s.

De alignment-manager (links midden) heeft de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van de business-activiteiten die conform de organisatie-inrichting verlopen. Maar hij is ook medeverantwoordelijk voor die inrichting, zeker in informatie-intensieve organisaties die eenvoudig niet zònder Informatie kunnen functioneren.

De business-partner (links onder) heeft oog voor de processen en de procesbesturing in de organisatie – hij is een actieve participant die daadwerkelijk meedenkt bij procesontwerp en toepassingen levert die de procesgang bevorderen en het zicht daarop verzorgen en die ook de niet-primaire activiteiten effectiever helpt uitvoeren.

De gebruikersondersteuner (middenonder) richt zich op het daadwerkelijke gebruik van de voorzieningen waarvoor hij verantwoordelijk is. Voor de hand liggende ondersteuningsvoorzieningen zoals helpdesks moeten vlekkeloos werken en ook impulsen voor serviceverbetering genereren  maar van minder evidente zaken als het verloop van uitbestede diensten moet SLA-conformiteit voortdurend kunnen worden vastgesteld.

De applicatiebeheerder (rechtsonder) is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van alle ICT-hulpmiddelen waar de organisatie mee werkt en waarvan zij afhankelijk is. Zijn zorg is vooral dat de uitvoeringsorganisatie een sluitend vangnet onder de vraagstukken-van-alledag heeft aangebracht  en op haar taken berekend is.

De manager ICT-voorzieningen (rechts midden) moet zorgen dat de technische voorzieningen een betrouwbaar geheel vormen, dat configuraties en netwerken ordelijk en adequaat zijn gestructureerd, dat de applicatie- databaseconstructies betrouwbaar en stabiel zijn en dat de relaties in de applicatieportfolio passend en beheersbaar zijn. Het gaat – kortom – om structuur en invulling van de technische voorzieningen, van computercentrum tot en met werkplek en van ERP- tot en met desktop-voorzieningen.

De ICT-trendwatcher (rechts boven) is de manager die zich op de hoogte stelt en op de hoogte blijft van technische ontwikkelingen en van relevante verwante ‘trends’. Het is aan hem om aan te geven of en hoe op moderne ontwikkelingen van de technologie binnen de organisatie moet worden ingespeeld.

De Informatiebeleidsmaker (midden boven) is een zwaargewicht in informatie-management die beleid terzake van de informatievoorziening uitstippelt en implementeert. Het gaat daarbij om de plaats van de informatievoorziening in de organisatie, de ondersteuning van werkprocessen, de mate waarin coördinatievraagstukken worden aangepakt en  de wijze waarop dat gebeurt.

Al deze rollen moeten in samenhang worden beschouwd. Het is dan ook van groot belang dat ergens een regierol (in het midden) wordt belegd. We postuleren dat deze rol in het hart van het raamwerk kan worden geïdentificeerd en dat het zijn taak is  de verschillende invalshoeken bijeen te brengen.


Varen in de natuur leidt tot heel mooie plaatjes.
Het was natuurlijk ook een heel mooie zomer in 2013.
Deze foto is gemaakt in Friesland in de Princenhof